Susien kannanarvioinnin kehitysprojekti Itä-Suomessa

susi_kannanarvioinnin_kehitysprojekti_img1

Luonnonvarakeskuksella (Luke) oli lumijäljityksiin ja geneettisen materiaalin (DNA) keruuseen pohjautuva kolmivuotinen (v. 2017-2019) susien kannanarvioinnin kehitysprojektin Itä-Suomessa.

Maastoaineiston keruu pohjautuu Skandinaviassa käytössä olevaan susikannan seurantamenetelmään. Siinä susien lumijälkiä seurataan eri reviireillä, ja lisäksi kerätään DNA-näytteitä (ulosteita ja virtsaa) susiyksilöiden määrittämiseksi. Seurantareitti ja havainnot sen varrelta tallennetaan paikkatiedoksi.

DNA-näytteiden avulla määritetään muun muassa, onko reviirillä pentuelauma vai reviiriä merkkaava pari. Myös mahdollisen lauman yksilömäärä pyritään arvioimaan.

Osassa reviireitä susia myös varustetaan GPS -pannoilla. Nämä reviirit antavat vertailukohdan, jota tarvitaan uusien menetelmien jatkokehittämisessä.

Kehitysprojektin yhteyshenkilöt:
Tieteellinen koordinaatio
Tutukimusprofessori Ilpo Kojola ilpo.kojola@luke.fi

Kenttätöiden koordinaatio
Erikoistutkija Katja Holmala katja.holmala@luke.fi