Riistahavainnot.fi

| FI

Aktuellt

27.3.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Tillväxten av stammen av vitsvanshjort har avstannat

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2019–2020 bestod av cirka 109 000 individer (95 % konfidensintervall 105 000–114 000 individer). Stammen minskade från året innan med 2,5 procent. Stammens avkastning uppskattades till 59,5 procent (95 % konfidensintervall 58,0–61,0 %). Könsfördelningen i den vuxna stammen uppskattades till 1,24 honor per hane (95 % konfidensintervall 1,19–1,29). Enligt uppskattning är det övriga bortfallet utöver avskjutning i återstoden av stammen i hela landet om året i genomsnitt cirka 5,8 procent (som lägst cirka 4,4 % och som högst cirka 8,0 %) före nästa jaktsäsong. Genom att kombinera ovan nämnda nyckeltal inklusive osäkerhetsfaktorerna om stammens storlek och struktur kan man dra slutsatsen att det för att stammen ska förbli oförändrad krävs att cirka 55 000 individer fälls på landsnivå under inkommande jaktsäsong. För att minska stammen skulle det med stor sannolikhet krävas att 60 000–63 000 individer fälls.

Storleken på stammen av vitsvanshjort i Finland har uppskattats med en populationsmodell baserad på bayesiansk statistik, med beaktande av kalvproduktion, årligt byte, dess ålders- och könsfördelning samt bortfall till följd av hjortolyckor och stora rovdjur.

Mer information lämnas av Jyrki Pusenius, hjortdjursforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529865

Mer information lämnas av Tuomas Kukko, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 5323027

 

Uppskattning av stammen inklusive metodbeskrivning: Valkohäntäpeurakanta_talvella_2019_2020.pdf

Uppskattningar av stammen av vitsvanshjort från jaktvårdsföreningar: Riistanhoitoyhdistysten_valkohäntäpeurakannat_2019_2020.xlsx

27.3.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Valkohäntäpeurakannan kasvu pysähtyi

Suomen valkohäntäpeurakanta talvella 2019–2020 oli noin 109000 yksilöä (95 % luottamusväli 105000 – 114000) yksilöä. Kanta väheni edellisvuodesta 2,5 %. Kannan tuottoprosentiksi arvioitiin 59,5 % (95 % luottamusväli 58,0 – 61,0 %). Aikuiskannan sukupuolisuhteeksi arvioitiin 1,24 naarasta urosta kohden (95 % luottamusväli 1,19 – 1,29). Arvion mukaan muu kuin metsästyspoistuma vie koko maan jäävästä kannasta vuosittain keskimäärin noin 5,8 % (alimmillaan noin 4,4 % ja korkeimmillaan noin 8,0 %) ennen seuraavaa jahtikautta. Yhdistämällä edellä luetellut kannan koon ja rakenteen tunnusluvut epävarmuuksineen voidaan päätellä, että kannan ennallaan pitämiseksi vaadittava saalismäärä tulevalla metsästyskaudella on koko maan tasolla noin 55000 yksilöä. Kannan leikkaamiseksi suurella todennäköisyydellä olisi tavoiteltava noin 60000–63000 yksilön saalismäärää

Suomen valkohäntäpeurakannan koko arvioitiin bayeslaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vasatuotto, vuotuinen saalis, sen ikä- ja sukupuolijakauma sekä peurakolareista ja suurpedoista johtuva poistuma.

Lisätietoja: Jyrki Pusenius, hirvieläintutkija, Luonnonvarakeskus p. 0400 529865

Lisätietoja: Tuomas Kukko, tutkija, Luonnonvarakeskus p. 029 5323027

 

Kanta-arvio menetelmäkuvauksineen: Valkohäntäpeurakanta_talvella_2019_2020.pdf

Riistanhoitoyhdistysten valkohäntäpeurakanta-arviot: Riistanhoitoyhdistysten_valkohäntäpeurakannat_2019_2020.xlsx

13.3.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Uppgifter för planering av beskattningen av älgstammen

I tabellerna nedan finns de uppgifter som älgförvaltningsområdena och jaktvårdsföreningarna behöver vid planering av beskattningen av älgstammen. Utifrån uppgifterna i tabellerna går det med hjälp av beskattningsräknaren att räkna ut älgförvaltningsområdets beskattningsplan. Användningsrekommendationer och anvisningar i anknytning till materialet finns på den första fliken i respektive datatabell och beskattningsräknare.

Mer information: Jyrki Pusenius, hjortdjursforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529 865

Tabeller

Beskattningsverktyg: Verotuslaskuri_2020.xlsx
Svenskspråkigt beskattningsverktyg: Beskattningsräknare_2020.xlsx
Nödvändiga uppgifter för jaktvårdsföreningarnas beskattningsplanering av älgstammarna 2020: Riistanhoitoyhdistysten_verotustiedot_2020.xlsx
Nödvändiga uppgifter för älgförvaltningsområdenas beskattningsplanering och Naturresursinstitutets beskattningsrekommendationer: Hirvitalousalueiden_verotustiedot_verotussuositus_2020.xlsx

13.3.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Tietoja hirvikannan verotuksen suunnitteluun

Oheisista taulukoista löytyvät hirvitalousalueiden ja riistanhoitoyhdistysten hirvikantojen verotussuunnitteluun tarvittavat tiedot. Taulukoiden tiedoista voidaan laskea verotuslaskurin avulla hirvitalousalueen verotussuunnitelma. Aineistoon liittyviä käyttösuosituksia ja ohjeita löytyy kunkin tietotaulukon ja verotuslaskurin ensimmäiseltä välilehdeltä.

Lisätietoja: Jyrki Pusenius, hirvieläintutkija, Luonnonvarakeskus p. 0400 529865

Taulukot

Verotustyökalu: Verotuslaskuri_2020.xlsx
Ruotsinkielinen verotustyökalu: Beskattningsräknare_2020.xlsx
Riistanhoitoyhdistysten hirvikantojen vuoden 2020 verotussuunnitteluun tarvittavat tiedot: Riistanhoitoyhdistysten_verotustiedot_2020.xlsx
Hirvitalousalueiden verotussuunnitteluun tarvittavat tiedot ja Luonnonvarakeskuksen verotussuositukset: Hirvitalousalueiden_verotustiedot_verotussuositus_2020.xlsx

28.2.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Naturresursinstitutet har uppskattat storleken på älgstammen

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av storleken på älgstammen var stammen efter jakten hösten 2019 ungefär 87 200 älgar (95 % konfidensintervall 74 800–100 600 älgar). Jämfört med året innan var stammen 8,5 procent mindre. Den högsta älgtätheten (≥ 4 älgar/1 000 ha) var vid den södra och sydvästra kusten och kusten i Bottniska viken söder om Vasa. Den lägsta älgtätheten (≤ 3 älgar/1 000 ha) var i Lappland. Söder om Lappland varierade älgtätheten i stort sett mellan 2,5 och 3,5 älgar/1 000 ha. Kalvproduktionen ökade i flera områden i norra Finland, men minskade i flera områden i södra Finland. Områden där könsproportionen för vuxna älgar var högst 1,5 kor per tjur finns främst i sydvästra och södra Finland, de östligaste delarna av Finland och Lappland.

Älgstammens storlek och struktur i Finland uppskattades enligt älghushållningsområde utifrån uppgifter som rapporterades under älgjakten hösten 2019 i tjänsten Oma riista och på älginformationsskort. Älgsällskapen registrerade sina dagliga observationer och älgfångster under jakten och uppskattade storleken på den återstående älgstammen i det egna området efter jakten. En lagstadgad anmälan om fångst gjordes av 5 507 sällskap. Älgobservationer registrerades av 5 335 sällskap, dvs. 97 procent av sällskapen.

Beståndsberäkningarna har gjorts med Naturresursinstitutets modell för beståndsberäkning. Storleken på älgstammen uppskattas med en populationsmodell baserad på en bayesiansk statistik, med beaktande av årlig fångst, kalvproduktion och avgång till följd av älgolyckor och stora rovdjur. Med hjälp av modellen beräknas fördelningarna av populationens storlek och struktur så att modellens kompatibilitet med dagliga observationer, jägarnas uppskattning av den återstående stammen och eventuella resultat av mark- och flygberäkningar samt antalet älgolyckor de senaste åren ska vara bästa möjliga.

Uppskattningar av älgstammens storlek och struktur enligt älghushållningsområde

Tabellen Hirvitietotaulukko_2020.xlsx visar den återstående älgstammens storlek och täthet efter jakten (älgar/1 000 ha) med 95 % konfidensintervall 2000–2019, de siffror som beskriver strukturen hos den älgstam som är föremål för jakt och andelen kalvar i den återstående stammen efter jakten.

Bilden Hirvitiheyden_aikasarjat_ja_saalis_2000_2019.pdf visar älgstammens täthet, 95 % konfidensintervall och variationerna i fångstätheten 2000–2019. Med vertikal linje presenteras för jämförelsens skull de målsatta tätheter som de regionala viltvårdsråden har fastställt.

Bilderna Lehmiä_per_sonni_aikasarjat_2000_2019.pdf och Vasatuoton_aikasarjat_2000_2019.pdf visar variationerna i älgstammens struktur 2000–2019.

Kartorna Kartta_hirvitalousalueet.pdf och Kartta_tiheyspinta_lukemat_2019.pdf visar älghushållningsområdena och de regionala variationerna i älgstammens täthet i Finland. Kartan Kartta_saalistiheys_2019.pdf visar fångsten från älgjakten hösten 2019 i proportion till älghushållningsområdets areal. Täthetskartorna visar den utjämnade täthetsarealen härledd från tätheterna i de ekonomiska regionerna och de genomsnittliga tätheterna i älghushållningsområdena i siffror.

Kartorna Kartta_lehmiä_sonni_2019.pdf och Kartta_kannan_vasaosuus_2019.pdf visar könsfördelningen för vuxna älgar i den stam som är föremål för jakt och de regionala variationerna i åldersfördelningen av den återstående stammen.

Mer information: Jyrki Pusenius, älgforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529 865

28.2.2020 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Luonnonvarakeskus arvioinut hirvikannan koon

Luonnonvarakeskuksen tuottaman hirvikannan arvion mukaan hirvikannan koko syksyn 2019 jahdin jälkeen oli noin 87200 hirveä (95 % luottamusväli 74800 – 100600 hirveä). Edelliseen vuoteen verrattuna kanta pieneni 8,5 prosenttia. Suurimmat hirvitiheydet (≥ 4 hirveä / 1000 ha) olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella. Pienimmät hirvitiheydet (≤ 3 hirveä / 1000 ha) olivat Lapissa. Lapin eteläpuolella hirvitiheydet vaihtelivat pääosin välillä 2,5 – 3,5 hirveä / 1000ha. Vasatuotto nousi monilla alueilla Pohjois-Suomessa, mutta laski monilla alueilla Etelä-Suomessa. Alueet, joilla aikuiskannan sukupuolten lukusuhde oli korkeintaan 1,5 lehmää sonnia kohden, olivat pääosin Lounais- ja Etelä-Suomessa, itäisimmässä Suomessa ja Lapissa.

Suomen hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain käyttäen Oma riista – palvelussa ja hirvitietokorteilla syksyn 2019 hirvijahdin aikana ilmoitettua tietoa. Hirviseurueet kirjasivat päivittäiset havaintonsa ja kaatonsa jahdin aikana ja arvioivat metsästyksen jälkeen alueelleen jääneen hirvikannan koon. Lakisääteisen saalisilmoituksen teki 5507 seuruetta. Hirvihavaintoja kirjasi 5335 seuruetta eli 97 % seurueista.

Kannanarviot on tehty Luonnonvarakeskuksen kannanarviomallilla. Hirvikannan koko arvioidaan bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vuotuinen saalis ja vasatuotto sekä hirvikolareista ja suurpedoista johtuva poistuma. Mallin avulla lasketaan populaation koolle ja rakenteelle jakaumat siten että mallin yhteensopivuus päivittäisten havaintojen, metsästäjien ilmoittaman jäävän kannan arvion ja mahdollisten maa- ja lentolaskentatulosten sekä viime vuosien hirvikolarimäärien kanssa on mahdollisimman hyvä.

Hirvitalousaluekohtaiset hirvikannan koon ja rakenteen arviot

Taulukossa Hirvitietotaulukko_2020.xlsx on metsästyksen jälkeen jäävän hirvikannan koko ja tiheys (hirviä / 1000 ha) 95 % luottamusväleineen vuosilta 2000 – 2019, metsästettävän hirvikannan rakennetta kuvaavat luvut sekä vasaosuus metsästyksen jälkeen jäävässä kannassa.

Kuvassa Hirvitiheyden_aikasarjat_ja_saalis_2000_2019.pdf on hirvikannan tiheyden, sen 95 % luottamusvälin ja saalistiheyden vaihtelu vuosina 2000 – 2019. Pystyviivalla esitetään vertailun vuoksi alueellisten riistaneuvostojen hirvikannalle asettamat tavoitetiheydet.

Kuvissa Lehmiä_per_sonni_aikasarjat_2000_2019.pdf ja Vasatuoton_aikasarjat_2000_2019.pdf esitetään hirvikannan rakenteen vaihtelu vuosina 2000 – 2019.

Kartoissa Kartta_hirvitalousalueet.pdf ja Kartta_tiheyspinta_lukemat_2019.pdf esitetään Suomen hirvitalousalueet ja hirvikannan alueellinen tiheysvaihtelu. Kartassa Kartta_saalistiheys_2019.pdf esitetään syksyn 2019 hirvijahdin hirvitalousalueen pinta-alaan suhteutettu saalismäärä. Tiheyskartoissa on talousalueiden tiheyksistä johdettu tasoitettu tiheyspinta ja hirvitalousalueiden keskimääräiset tiheydet numeroina.

Kartoissa Kartta_lehmiä_sonni_2019.pdf ja Kartta_kannan_vasaosuus_2019.pdf esitetään metsästettävän kannan aikuisten hirvien sukupuolijakauman ja jäävän kannan ikäjakauman alueellinen vaihtelu.

Lisätietoja: Jyrki Pusenius, hirvitutkija, Luonnonvarakeskus p. 0400 529865

1.11.2019 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Uutta palvelussa: MajavaDNA-kartta

Pienriista-sivulta löydät KARTAT-valikon alta tietoa MajavaDNA:sta

29.3.2019 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Tillväxten av stammen av vitsvanshjort avtog

Stammen av vitsvanshjort i Finland vintern 2018–2019 bestod av cirka 111 500 individer (95 % konfidensintervall 106 500–117 000 individer). Stammen ökade från året innan med 7,4 procent. Stammens avkastning uppskattades till 65,6 procent (95 % konfidensintervall 63,4–67,6 %). Könsfördelningen i den vuxna stammen uppskattades till 1,29 honor per hane (95 % konfidensintervall 1,24–1,34). Enligt uppskattning är det övriga bortfallet utöver avskjutning i återstoden av stammen i hela landet om året i genomsnitt cirka 6,7 procent (som lägst cirka 5,2 % och som högst cirka 9,4 %) före nästa jaktsäsong. Genom att kombinera ovan nämnda nyckeltal inklusive osäkerhetsfaktorerna om stammens storlek och struktur kan man dra slutsatsen att det för att stammen ska sluta öka krävs att cirka 63 000 individer fälls (95 % konfidensintervall 53 000–73 500 individer) på landsnivå under inkommande jaktsäsong.

Storleken på stammen av vitsvanshjort i Finland har uppskattats med en populationsmodell baserad på bayesiansk statistik, med beaktande av kalvproduktion, årligt byte, dess ålders- och könsfördelning samt bortfall till följd av hjortolyckor och stora rovdjur.

Mer information: Jyrki Pusenius, hjortdjursforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529865
Mer information: Tuomas Kukko, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 5323027

Uppskattning av stammen inklusive metodbeskrivning: Valkohäntäpeurakanta talvella 2018_2019.pdf
Uppskattningar av stammen av vitsvanshjort från jaktvårdsföreningar: Riistanhoitoyhdistysten_valkohäntäpeurakannat_2018_2019.xlsx

29.3.2019 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Valkohäntäpeurakannan kasvu hidastui

Suomen valkohäntäpeurakanta talvella 2018–2019 oli noin 111500 yksilöä (95 % luottamusväli 106500 – 117000) yksilöä. Kanta kasvoi edellisvuodesta 7,4 %. Kannan tuottoprosentiksi arvioitiin 65,6 % (95 % luottamusväli 63,4 – 67,6 %). Aikuiskannan sukupuolisuhteeksi arvioitiin 1,29 naarasta urosta kohden (95 % luottamusväli 1,24 – 1,34). Arvion mukaan muu kuin metsästyspoistuma vie koko maan jäävästä kannasta vuosittain keskimäärin noin 6,7 % (alimmillaan noin 5,2 % ja korkeimmillaan noin 9,4 %) ennen seuraavaa jahtikautta. Yhdistämällä edellä luetellut kannan koon ja rakenteen tunnusluvut epävarmuuksineen voidaan päätellä, että kannan kasvun taittamiseksi vaadittava saalismäärä tulevalla metsästyskaudella on koko maan tasolla noin 63000 (95 % luottamusväli 53000 – 73500) yksilöä.

Suomen valkohäntäpeurakannan koko arvioitiin bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vasatuotto, vuotuinen saalis, sen ikä- ja sukupuolijakauma sekä peurakolareista ja suupedoista johtuva poistuma.

Lisätietoja: Jyrki Pusenius, hirvieläintutkija, Luonnonvarakeskus p. 0400 529865
Lisätietoja: Tuomas Kukko, tutkija, Luonnonvarakeskus p. 029 5323027

Kanta-arvio menetelmäkuvauksineen: Valkohäntäpeurakanta talvella 2018_2019.pdf
Riistanhoitoyhdistysten valkohäntäpeurakanta-arviot: Riistanhoitoyhdistysten_valkohäntäpeurakannat_2018_2019.xlsx

15.3.2019 | riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet
Uppgifter för planering av beskattningen av älgstammen

I tabellerna nedan finns de uppgifter som älgförvaltningsområdena och jaktvårdsföreningarna behöver vid planering av beskattningen av älgstammen. Utifrån uppgifterna i tabellerna går det med hjälp av beskattningsräknaren att räkna ut älgförvaltningsområdets beskattningsplan. Användningsrekommendationer och anvisningar i anknytning till materialet finns på den första fliken i respektive datatabell och beskattningsräknare.

Mer information: Jyrki Pusenius, hjortdjursforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0400 529 865

Tabeller

Beskattningsverktyg: Verotuslaskuri_2019.xlsx
Svenskspråkigt beskattningsverktyg: Beskattningsräknare_2019.xlsx
Nödvändiga uppgifter för jaktvårdsföreningarnas beskattningsplanering av älgstammarna 2019: Riistanhoitoyhdistysten_verotustiedot_2019.xlsx
Nödvändiga uppgifter för älgförvaltningsområdenas beskattningsplanering och Naturresursinstitutets beskattningsrekommendationer: Hirvitalousalueiden_verotustiedot_verotussuositus_2019.xlsx (uppdatering 19.3.2019)


Uusimmat riista-aiheiset uutiset ovat luettavissa Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta.